do góry

News

powrót do listy

Stanowisko IFMSA-Poland dot. Edukacji Medycznej

10485 VPPRC asst

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!

Jednym z podstawowych celów naszego Stowarzyszenia jest dążenie do poprawy i nieustającego rozwoju poziomu edukacji medycznej, który to realizujemy w ramach Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej. Uważamy, że kluczową kwestią dla profesjonalnej opieki medycznej jest jak najlepiej wykwalifikowana kadra.
Prezentując nasze stanowisko chcielibyśmy zwrócić uwagę na między innymi:

Kształcenie Ustawiczne - wierzymy, że ciągły rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji zarówno osobistych czy społecznych jak i zawodowych jest kluczem do nieustannej poprawy jakości Edukacji Medycznej. Zwiększenie ilości i dostępności konferencji, spotkań oraz warsztatów miałoby korzystne działanie na poziom edukacji zarówno przed jak i podyplomowej. Celem osiągnięcia najwyższych standardów kształcenia szkoły medyczne powinny zapewniać swoim nauczycielom dostęp do Programu Rozwoju Kadr.

Zrównoważony rozwój zasobów ludzkich w ochronie zdrowia - w czasach nieustannie zwiększającej się liczby studentów przyjmowanych na kierunki medyczne powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na pojemność dydaktyczną uczelni. Wzrost ilości pracowników sektora ochrony zdrowia nie może być osiągnięty kosztem obniżenia jakości ich kształcenia spowodowanym niedoborami nauczycieli akademickich i infrastruktury edukacyjnej. Nawołujemy do odpowiedniego planowania liczby przyjmowanych studentów na kierunki medyczne, a także nieustannego wspierania w kwestiach kariery zawodowej celem uniknięcia sytuacji, w której niektóre specjalizacje są przepełnione podczas gdy w innych brakuje rąk do pracy.

Mobilność - w czasach globalizacji odbywanie praktyk i edukacja w różnych częściach świata daje cenną wiedzę i doświadczenie, które mogą okazać się na wagę złota w przyszłej pracy. Kiedyś wystąpienie określonej choroby na 1 końcu świata miało niewielki wpływ na populacje na drugim jego końcu. Teraz ludzie przemieszczają się często i nieraz na duże dystanse przenosząc czasem ze sobą utajone patogeny. Możliwość zdobywania doświadczenia w różnych częściach świata czyni studentów i pracowników medycznych lepiej przygotowanymi na takie sytuacje. Nawołujemy by Uczelnie Medyczne uznawały kompetencje zdobyte za granicą oraz wspierały studentów w odbywaniu staży i praktyk za granicami swojego kraju.

Międzynarodową Otwartość i Edukację w zakresie Globalnych Aspektów Zdrowia - w obliczu rosnącego znaczenia edukacji dotyczącej globalnego wymiaru zdrowia jesteśmy przekonani, że angażowanie się polskich szkół medycznych we współpracę z uczelniami na całym świecie umożliwi wdrożenie międzynarodowych programów zdrowotnych. Ponadto studenci dzięki włączeniu w program nauczania kompleksowych treści dotyczących globalnych aspektów zdrowia będą mogli zwiększyć swój wkład w poprawę działania systemów zdrowotnych i stanu zdrowia społeczeństwa.

Wymiar Społeczny, Sprawiedliwy Dostęp i Realizację - wierzymy w znaczenie równego dostępu do Edukacji Medycznej oraz zdajemy sobie sprawę, że przedstawiciele profesji medycznych posiadają zarówno przywilej, jak i odpowiedzialność za opiekę nad pacjentami. Apelujemy o stworzenie systemu, w którym dostęp do edukacji nie jest zależny od statusu socjoekonomicznego kandydata, uniezależnienie uczelni od opłat za nauczanie, skupienie uwagi uczelni na lokalnych społecznościach i wdrożenie zaleceń zawartych w dokumencie „Global Consensus for Social Accountability of Medical Schools”.

Zarządzanie Uczelnią Medyczną - obserwuje się rosnące zainteresowanie zaangażowaniem i opinią studentów w kwestii Edukacji Medycznej. Wierzymy, że dzięki wspieraniu rozwoju organizacji studenckich przez uczelnie medyczne oraz ulepszeniu obustronnej komunikacji pomiędzy uczelnią a reprezentacją studentów zwiększy się udział studentów w strukturach uczelnianych pracujących nad rozwojem i ewaluacją programów nauczania, metodami rzetelnego oceniania i zapewnieniem najwyższej jakości kształcenia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska!
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2024

realizacja: indemi